Reklamacje /Zwroty


Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Przedsiębiorca może zapytać
Konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może od Konsumenta tego żądać.

2. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o
powód odstąpienia od umowy, ale nie może od Konsumenta tego żądać.

3. Aby wykonać prawo do odstąpienia od umowy, należy skorzystać ze standardowego formularza do
odstąpienia od umowy i wysłać go do biura obsługi klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
na adres Nixon 1 H.Hartplein 00020 5462EA Veghel. ( zobacz załącznik nr 1 do
Regulaminu )

4. Jeśli Przedsiębiorca nie dostarczy Konsumentowi pouczenia o odstąpieniu od umowy , bądź
standardowego formularza o odstąpieniu od umowy, 14 dniowy termin wygasa po upływie 12 miesięcy
od pierwotnego terminu.

5. Jeśli Przedsiębiorca dostarczy Konsumentowi powyższe informacje w przeciągu 12 miesięcy, 14 dniowy
termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, kiedy Konsument otrzymał te informacje.

6. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie wartości produktu, jeśli przed zawarciem umowy
przedsiębiorca nie przedłożył mu wszelkich informacji prawnych dotyczących prawa odstąpienia od
umowy.

7. W okresie 14 dni Konsument musi ostrożnie obchodzić się z produktem i opakowaniem. Konsument
rozpakowuje lub używa produktu w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeśli Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy
na standardowym formularzu odstąpienia od umowy na adres Przedsiębiorcy.

10. Konsument zwraca produkt lub dostarcza go upoważnionemu przedstawicielowi Przedsiębiorcy
niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i jeśli jest to możliwe w
oryginalnym stanie i opakowaniu oraz wedle rozsądnych i jasnych instrukcji podanych przez
Przedsiębiorcę.

12. Ryzyko i ciężar dowodu na prawidłowe i terminowe korzystanie z prawa odstąpienia od umowy dotyczą
Konsumenta.

13. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres Przedsiębiorcy, dołączając do niego dowód zakupu.

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu
Produktu, chyba że Przedsiębiorca zgodził się ponieść ten koszt.

15. Przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia Produktu. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób
zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

16. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz
od Konsumenta.


Wyłączenie prawa do odstąpienia


1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy;

3) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki
termin przydatności do użycia;

5) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów;

9) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

10) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;

12) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


Reklamacja


1. Przedsiębiorca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje
reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.

2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane przez Konsumenta w rozsądnym terminie
po wykryciu wad na adres e-mail Przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać jasne opisanie wady
produktu czy usługi. e-mail : reklamacje@taniemeble.nl . Reklamacja może zostać również złożona w
Panelu „Moje Konto” (Reklamacje Towarów-Dodaj reklamacje).

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.


ODR


1. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci
mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub
świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest
interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją
skargę.

2. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe
pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących
zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług
zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.