1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawartych za jego pośrednictwem umów.
  2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
  3. Sprzedającym jest firma: Nixon 1 H.Hartplein 00020 5462EA Veghel, Numer VAT NL 547317888B01, kvk 70379262
  4. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
1. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Dzień -dzień kalendarzowy

3. Treść cyfrowa- dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej

4. Trwały nośnik danych : wszelkie środki, w tym poczta elektroniczna, które umożliwiają Konsumentom lub Przedsiębiorcom przechowywanie informacji skierowanych do nich osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i korzystanie z niej w zakresie, który odpowiada celowi, dla którego informacje są przeznaczone i który umożliwia niezakłócone odtwarzanie zapisanych informacji.

5. Prawo odstąpienia od umowy : prawo Konsumenta, aby nie kontynuować umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
6. Przedsiębiorca - Nixon 1 H.Hartplein 00020 5462EA Veghel, Numer VAT NL 547317888B01, kvk 70379262,

7. Umowa na odległość : umowa zawierana przez przedsiębiorcę i konsumenta w zakresie zorganizowanego systemu sprzedaży produktów, treści cyfrowych i / lub usług cyfrowych, przy czym wyłączne lub dodatkowe wykorzystanie składa się z jednej lub kilku technologii komunikacji na odległość do czasu zawarcia kontraktu;

8. Standardowy formularz odstąpienia od umowy : europejski standardowy formularz odstąpienia zawarty w dodatku 1;

9. Technologie komunikacji na odległość : środki służące do zawarcia umowy bez udziału konsumenta i przedsiębiorcy, bez jednoczesnej obecności w tym samym miejscu konsumenta i przedsiębiorcy.
1. Niniejsze postanowienia Regulaminu odnoszą się do każdej oferty Przedsiębiorcy oraz do wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorcę i Konsumenta.

2. Przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca udostępnia tekst niniejszego Regulaminu bezpłatnie i jak najszybciej.

3. Jeśli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, tekst niniejszego Regulaminu, w odstępstwie od ust. poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość, może być również dostarczony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł łatwo przechowywać go na trwałym nośniku danych. Jeśli jest to niemożliwe, zostanie określone, gdzie postanowienia niniejszego regulaminu mogą być przeglądane elektronicznie i zostaną one niezwłocznie przesłane bezpłatnie na żądanie Konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób przed zawarciem umowy na odległość;
1. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest odpowiednio szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi ocenę produktów, lub usług i / lub treści cyfrowych w odpowiedni sposób. Produkty i ich opisy są prezentowane zgodnie z przepisami prawa i są możliwie dokładne.
2. Mogą wystąpić różnice między dostarczanymi produktami a tymi, które są wyświetlane na stronie internetowej lub w katalogu, głównie dla wyrobów rzemieślniczych, z których każdy jest unikatowy, oraz produkty, dla których dokonano modyfikacji technicznych lub technologicznych. Nie możesz anulować zamówienia lub odmówić odbioru produktu z powodu takich różnic, pod warunkiem że nie mają wpływu na istotne cechy lub jakość Produktu.. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolor widoczny na stronie internetowej lub w katalogach jest zgodny z kolorem produktu, ponieważ wyświetlanie koloru zależy częściowo od używanej przeglądarki i monitora. Przedsiębiorca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieścisłości w fotografiach na stronie internetowej.
3. Oczywiste błędy lub omyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
4. Wszystkie oferty zawierają niezbędne informacje, które są dla Konsumenta jasne co do jego praw i obowiązków związanych z akceptacją oferty.
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. 4, umowa staje się ważna, jeżeli Konsument zaakceptował ofertę i spełnił ustalone wymogi oraz warunki.

2. Jeśli Konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, to Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dopóki nie zostanie potwierdzone przyjęcie oferty przez Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy.

3. Jeśli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu elektronicznego przesyłania danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli Konsument może zapłacić drogą elektroniczną, Przedsiębiorca stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Przed wydaniem produktu, przedsiębiorca przekazuje następujące informacje wraz z produktem, usługą/treścią cyfrową, w formie pisemnej lub w taki sposób, że konsument może przechowywać go w przystępny sposób na trwałym nośniku danych :

1) adres siedziby Przedsiębiorcy, w którym Konsument może się skontaktować w sprawie reklamacji i skarg;
2) warunki i sposób, w jaki Konsument może korzystać z prawa odstąpienia, lub, w zależności od sytuacji, jasne informacje o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
3) informacje na temat usług świadczonych po sprzedaży produktu i ich gwarancji;
4) ceny obejmujące wszystkie podatki produktu, usługi lub treści cyfrowej, w stosownych przypadkach koszty dostawy oraz sposób płatności.
5) wymogi dotyczące anulowania umowy, jeżeli umowa ma okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
6) standardowy formularz odstąpienia, jeśli Konsument ma prawo odstąpienia.
1. Ceny produktów są podane w euro, i zawierają podatek VAT. Ceny są gwarantowane do momentu opublikowania nowego katalogu.

2. Zlecenia nie są rejestrowane do czasu zatwierdzenia płatności.

3. Faktura wysłana do nabywcy zawiera informacje wprowadzone na koncie klienta. Kupujący może edytować te dane za każdym razem, kiedy składa zamówienie na stronie internetowej.

4. Płatność dokonywana jest w euro.. Pełna cena musi zostać zapłacona w momencie składania zamówienia poprzez :

1) przelewem bankowym (możesz dokonać płatności za pośrednictwem swojego banku. Należy pamiętać, że realizacja zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu płatności. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z informacjami o płatności.)
2) iDEAL
3) płatność przy odbiorze ( możesz dokonać płatności gotówką przy odbiorze produktu )
o ile nie podano inaczej podczas składania zlecenia, wysłanego na adres:

Nixon 1 H.Hartplein 00020 5462EA Veghel, Numer VAT NL 547317888B01, kvk 70379262
1. Po złożeniu zamówienia określona zostanie metoda wysyłki ( kurier /przewoźnik).

2. Przedsiębiorca zachowuje najwyższą staranność przy dokonywaniu i realizacji zleceń oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
3. Miejscem dostawy jest adres podany przez Konsumenta dla Przedsiębiorcy.

4. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu Przedsiębiorca wykonuje zatwierdzone zlecenia z należytą szybkością, stosownie do czasu oczekiwania danej kategorii produktów (Zobacz czas oczekiwania i koszty dostawy https://www.taniemeble.nl ).

5. Jeśli dostawa została opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać wypełnione lub może być wypełnione tylko częściowo, Konsument zostanie poinformowany o tym w ciągu miesiąca od złożenia zamówienia. W takich przypadkach Konsument ma prawo odstąpić od umowy bezpłatnie.

6. Po odstąpieniu od umowy zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca zwraca niezwłocznie zapłatę dokonaną przez Konsumenta, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Ryzyko utraty i / lub uszkodzenia produktów ponosi przedsiębiorca do czasu ich dostarczenia i poinformowaniu konsumenta lub (jego przedstawiciela wyznaczonego wcześniej), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
1. Przedsiębiorca nie jest producentem oferowanych produktów. Produkty są objęte gwarancją, że są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałów i wykonania przez okres jednego roku (dwóch lub trzech lat) od daty dostawy w zależności od produktu. W okresie gwarancyjnym Przedsiębiorca dokona wymiany lub zwrotu Produktów uznanych przez niego za wadliwe. Produkty będą objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancyjny.

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
1) wszelkich uszkodzeń Produktów wynikających z normalnego zużycia, ze względu na ich charakter, funkcjonalność, skład i cenę;
2) niewielkich różnic w produktach określonych w rozdz. IV. Ust 2.
3) produktów narażonych na nadmierne użycie, w szczególności dotyczących innego użycia do celów innych niż prywatne.
4) wszelkich uszkodzeń produktów wynikających z niewłaściwej instalacji, przechowywania lub montażu (nieprzestrzeganie instrukcji montażu), niewłaściwej konserwacji, niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego ze specyfikacjami technicznymi lub eksploatacyjnymi (nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji), modyfikacje naprawy dokonane przez użytkownika lub osoby trzecie, szkody spowodowane przez inne obiekty, zdarzenia zewnętrzne, takie jak wypadki, wstrząsy, pożar, wandalizm, szkody spowodowane wodą, naturalne lub sztuczne światło (odbarwienie ) naturalne katastrofy lub złej pogody.

3. Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (zobacz : biuro obsługi klienta na https://www.taniemeble.nl ).

4. Aby korzystać z gwarancji, musisz mieć oryginalną fakturę.

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może od Konsumenta tego żądać.

2. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może od Konsumenta tego żądać.

3. Aby wykonać prawo do odstąpienia od umowy, należy skorzystać ze standardowego formularza do odstąpienia od umowy i wysłać go do biura obsługi klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Nixon 1 H.Hartplein 00020 5462EA Veghel

4. Jeśli Przedsiębiorca nie dostarczy Konsumentowi pouczenia o odstąpieniu od umowy , bądź standardowego formularza o odstąpieniu od umowy, 14 dniowy termin wygasa po upływie 12 miesięcy od pierwotnego terminu.

5. Jeśli Przedsiębiorca dostarczy Konsumentowi powyższe informacje w przeciągu 12 miesięcy, 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, kiedy Konsument otrzymał te informacje.

6. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie wartości produktu, jeśli przed zawarciem umowy przedsiębiorca nie przedłożył mu wszelkich informacji prawnych dotyczących prawa odstąpienia od umowy.

7. W okresie 14 dni Konsument musi ostrożnie obchodzić się z produktem i opakowaniem. Konsument rozpakowuje lub używa produktu w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeśli Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na standardowym formularzu odstąpienia od umowy na adres Przedsiębiorcy.

10. Konsument zwraca produkt lub dostarcza go upoważnionemu przedstawicielowi Przedsiębiorcy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i jeśli jest to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz wedle rozsądnych i jasnych instrukcji podanych przez Przedsiębiorcę.

12. Ryzyko i ciężar dowodu na prawidłowe i terminowe korzystanie z prawa odstąpienia od umowy dotyczą Konsumenta.

13. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres Przedsiębiorcy, dołączając do niego dowód zakupu.

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Przedsiębiorca zgodził się ponieść ten koszt.

15. Przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

16. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki mnmn,n,zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

9) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

10) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

1. Przedsiębiorca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.

2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane przez Konsumenta w rozsądnym terminie po wykryciu wad na adres e-mail Przedsiębiorcy. Reklamacja powinna zawierać jasne opisanie wady produktu czy usługi. e-mail : reklamacje@taniemeble.nl . Reklamacja może zostać również złożona w Panelu „Moje Konto” (Reklamacje Towarów-Dodaj reklamacje).

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Skargi dotyczące produktu, serwisu lub obsługi Przedsiębiorcy mogą być również składane do Stichting Webshop Keurmerk z formularzem reklamacji podanym na stronie Konsumenta na stronie (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht . Skarga zostanie następnie przesłana do danego Przedsiębiorcy i Stichting Webshop Keurmerk.

5. Jeśli skarga nie zostanie rozstrzygnięta w ramach wspólnej konsultacji w rozsądnym czasie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia skargi, spór będzie podlegał pod zasady rozstrzygania sporów.

6. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę.

7. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą.. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż pięć (5) dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
1. Umowy między Przedsiębiorcą a Konsumentem, które dotyczą postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

2. Z należytym przestrzeganiem postanowień przedstawionych poniżej spory między Konsumentem a Przedsiębiorcą w sprawie wykonywania umów związanych z produktami lub usługami, które przedsiębiorca musi dostarczyć lub dostarczył już wcześniej, może być złożony przez Konsumenta, jak również przez Przedsiębiorcę do Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haga (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Sprawa jest rozpatrywana przez Komitet ds. Rozstrzygania Sporów [Geschillencommissie] tylko wtedy, gdy Konsument wniósł skargę/reklamacje do Przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.

4. Sprawa sporna musi zostać wniesiona na piśmie do Geschillencommissie Webshop w ciągu trzech miesięcy od powstania sporu.

5. Jeśli Konsument chce wnieść sprawę do Geschillencommissie, Przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeżeli przedsiębiorca chce wnieść sprawę do Geschillencommissie, Konsument musi wypowiedzieć się pisemnie w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku Przedsiębiorcy, czy wyraża wolę, aby spór został rozpatrzony przez właściwy sąd. Jeśli to nie nastąpi, przedsiębiorca ma prawo wnieść sprawę do właściwego sądu.

6. Decyzja Geschillencommissie zostanie podjęta na warunkach określonych w przepisach Komisji Arbitrażowej http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop . Decyzja podjęta przez Geschillencommissie jest wiążąca.

7. Komitet ds. Rozstrzygania Sporów nie rozstrzygnie sporu lub przestanie go rozpatrywać, jeśli przedsiębiorca otrzyma moratorium, zbankrutował lub aktualnie zakończył działalność gospodarczą, zanim Komisja rozpatrzy spór podczas rozprawy i wyda ostateczne rozstrzygnięcie.

8. Ponadto oprócz Geschillencommissie Webshop również inne komisje ds. rozpatrywania sporów uznane czy stowarzyszone z Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub the Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid))są właściwe w sporach między Przedsiębiorcą i Konsumentem.
1. Wszelkie treści na stronie https://www.taniemeble.nl, w tym między innymi, logo, zastrzeżone znaki handlowe, tekst, zdjęcia, obrazy, rysunki, modele lub wykresy, są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie. Żadna z treści nie może być pobierana, kopiowana, powielana, publikowana, wysyłana, przesyłana, przechowywana, sprzedana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

2. Użytkownicy zgadzają się, że cały dostęp do Witryny https://www.taniemeble.nl / i jej zawartość jest na ich własne ryzyko. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za błędy, wirusy komputerowe mające wpływ na dostęp do niniejszej witryny lub jakiekolwiek nieprawidłowe działanie komputera występujące po wejściu na stronę. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z dostępu do Witryny lub pobierania treści, w tym obrazów, plików tekstowych lub wideo.

3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności i stosownych regulaminów określających zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania dostępu, poprawiania, sprzeciwu i usunięcia danych osobowych. Szczegóły w Polityce prywatności https://www.taniemeble.nl .

1. Poprzez wyraźne porozumienie między stronami, wiadomości elektroniczne, jak również systemy automatycznego zapisu używane na stronie internetowej, stanowią dowód pomiędzy stronami, w szczególności w odniesieniu do charakteru i daty zamówienia.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i obowiązują.

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie internetowej zostanie podana nowa wersja Regulaminu.. W chwili składania zamówienia nowa wersja zastąpi inną wcześniejszą wersję Regulaminu i będzie wiążąca dla stron.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz podsumowanie zamówienia wysyłane do Ciebie stanowią całość umowy między nami.